Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Hrušky, okres Vyškov!

Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné a aktuální informace o hrušecké škole a školce, dále základní  informace o školní kuchyni a školní družině.

Vaší pozornosti doporučujeme stránku Novinky, na které budeme uvádět plánované akce, datum konání rodičovských schůzek, co ve škole proběhlo, co je na webových stránkách nového apod.


Projekt Inkluzivní vzdělávání ZŠ a MŠ Hrušky

Inkluze

04.07.2017 08:43

 

 

Naše škola realizuje projekt Inkluzivní vzdělávání ZŠ a MŠ Hrušky, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001113, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Z finančních prostředků hradíme tyto aktivity:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 32 hodin - Čtenářská gramotnost

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 56 hodin - cizí jazyky

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Školní asistent – personální podpora MŠ

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU. 

 

 

—————


Novinky ve školce

Desatero předškoláka

23.11.2017 14:57

—————

Zahájení školního roku 2017/2018

29.08.2017 08:44

 

Pravidelný provoz mateřské školy začne  v pondělí 4. září. Školka bude otevřena  od 6.30 do 16 hodin.

—————

Výsledky dodatečného zápisu k předškolnímu vzdělávání dne 8. června 2017

12.06.2017 15:51

reg.č.D01/2017           přijat

reg.č.D02/2017           nepřijat

reg.č.D03/2017           nepřijat

reg.č.D04/2017           nepřijat

 

 

 

 

V  Hruškách dne 12.6.2017                    Mgr.Josef Mácka, řed. školy

—————

Dodatečný zápis do MŠ

25.05.2017 13:16

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

mshrusky@seznam.cz

Tel. 544223323

 

 

Ředitel školy vyhlašuje dodatečný zápis do MŠ Hrušky pro školní rok 2017/2018  na den 8.června 2017 od 10 do 11 hodin. 

Počet dětí, který bude přííjímán k předškolnímu vzdělávání : 1

Místo zápisu :  budova MŠ Hrušky, Hrušky 250

Zápis proběhne dle kriterií pro příjímání k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018.

     K zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte,

     vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list, potvrzený dětským lékařem.

     Žádost pro přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list  je možno stáhnout zde :

     http://www.zsmshrusky.cz/materska-skola/dokumenty-skoly/

 

V Hruškách dne 25.5.2017                                                    Mgr. Josef Mácka, řed. školy

 

—————

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

11.05.2017 13:52

 

   Ředitel ZŠ a MŠ Hrušky, okr. Vyškov, p.o. rozhodl dle zákona č.561/2004 Sb., v souladu s vyhláškou MŠMT č. 14/2005 ve znění vyhlášky MŠMT č.214/2012, že provoz mateřské školy bude  přerušen ve dnech 17.7.2017 až 1.9.2017.

 

 

 

 

V Hruškách dne 10.5.2017                                                               Mgr. J. Mácka, řed. školy

—————

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2017/2018 ze dne 4.5.2017

09.05.2017 14:55

 

reg.č.01/2017            přijat

reg.č.02/2017            přijat

reg.č.03/2017            přijat

reg.č.04/2017            přijat

reg.č.05/2017            přijat

reg.č.06/2017            přijat

reg.č.07/2017            přijat

reg.č.08/2017            přijat

reg.č.09/2017            přijat

reg.č.10/2017            přijat

reg.č.11/2017            nepřijat

reg.č.12/2017            nepřijat

reg.č.13/2017            přijat

reg.č.14/2017            přijat

reg.č.15/2017            nepřijat

 

 

 

V  Hruškách dne 9.5.2017                    Mgr.Josef Mácka, řed. školy

—————

Kriteria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání 2017-2018

07.04.2017 11:42

Podmínky přijetí do MŠ
Přijímání dětí - obecná kritéria

 

- S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku. (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku). 

- K předškolnímu vzdělávání budou dle novely zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8. v daném roce dovršily věk čtyř let. 

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

- Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

- Ředitel školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v období od 2. května do 16. května. Konkrétní termín zápisu zveřejní způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, web).

- Seznam nově přijatých dětí, zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitel školy na místě veřejně přístupném – vchodové dveře do MŠ Hrušky , www.zsmshrusky.cz,po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn od 5.5.2017 do20.5.2017. Rozhodnutí o nepřijetí bude vydáno do 5.5. 2017.

- Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

-Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,) -  budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Děti, pro  které je předškolní vzdělávání povinné (viz první odrážka ), musí být přijaty,         i když nemají očkování. 

- Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou příjímány do MŠ za podmínek stanovených vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pedagogického asistenta zajistí škola na základě doporučení příslušného Speciálního pedagogického centra a finančního zajištění ze státního rozpočtu, osobního asistenta zajišťuje a financuje zákonný zástupce dítěte.

- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.

- Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.

- Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

- Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce. 


Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ a ZŠ Hrušky pro školní rok 2017/2018

 

Kriteria budou použita, pokud by počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání byl vyšší než počet volných  míst. Mateřská škola je v současnosti zcela naplněna na kapacitu 40 dětí, volná místa vzniknou odchodem dětí do 1. ročníku základní školy.

 

K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:

 

1.Děti, které k 31.8. 2017 dosáhly věk 5 let, mající trvalé bydliště v Hruškách (povinné předškolní vzdělávání)

(7 bodů)

 

2. Děti, které nejpozději k 31.8. 2017 dosáhly věku 4 let, mající trvalé bydliště v Hruškách 

(7 bodů)

 

3. Děti, které nejpozději k 31.8. 2017 dosáhly věku 3 let, mající trvalé bydliště v Hruškách

(5 bodů)

 

4. Děti, mající trvalé bydliště v Hruškách, které v průběhu školního roku dosáhnou věku 3 let

(3 body)

5. Děti, nemající trvalé bydliště v Hruškách, ve věkovém rozmezí daném body 1. až  4. těchto kriterií 

(2 body)

 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů, bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě.

 


 

V Hruškách dne 6. 4. 2017                                             Mgr.Josef Mácka, ředitel školy

—————

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

07.04.2017 09:54

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

mshrusky@seznam.cz

Tel. 544223323

Z Á P I S

D O  MŠ Hrušky

pro

školní rok 2017/2018

 

Zápis do MŠ Hrušky se uskuteční

ve čtvrtek 4.května 2017

v době od 10 do 11.30 hodin

v budově MŠ Hrušky

 

K zápisu přineste občanský průkaz a rodný list dítěte,

vyplněnou žádost o přijetí a evidenční list, potvrzený dětským lékařem.

Žádost pro přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list  je možno stáhnout zde :

 

http://www.zsmshrusky.cz/materska-skola/dokumenty-skoly/

 

 

 

 

V Hruškách  dne  7. dubna 2017                 Mgr. J. Mácka, řed. školy                               

 

—————

Zveřejnění návrhu příjmů a výdajů pro rok 2017, návrhu střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2018, 2019

23.03.2017 13:36
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018
Na stránkách školy v umístění   Dokumenty školy  je uložen návrh příjmů a výdajů pro rok 2017, návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2018, 2019.

—————


Novinky ve škole

Zshájení školního roku 2017/2018

29.08.2017 08:41
Ředitelství základní školy v Hruškách oznamuje svým žákům a jejich rodičům, že školní rok 2017/2018 bude na naší škole zahájen v pondělí  4. září v 9 hodin. Žáci si do školy přinesou přezůvky. Vyučování tento den skončí v 11.45, oběd bude vydán žákům, přihlášeným ke stravování....

—————

Výsledky zápisu do ZŠ

28.04.2017 14:28
Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.   Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2017/2018   reg.č.01/2017             přijat reg.č.02/2017            přijat reg.č.03/2017          ...

—————

Kriteria pro přijetí do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2017/2018

17.03.2017 10:14
Školský obvod Základní školy Hrušky je dle zákona č. 561/2004 Sb. § 178,odst.2,písm. stanoven takto :  Je-li v obci jedna základní škola zřízená obcí, tvoří školský obvod území obce,  Kriteria pro přijetí: 1. Přednostně se přijímají děti, patřící do školského obvodu obce Hrušky -...

—————

Zápis do 1. ročníku 2017

02.02.2017 14:31
    Vážení rodiče,     vzhledem k legislativním změnám dochází od letošního školního roku k posunutí termínu zápisu do 1. ročníku základních škol. Nově se zápisy konají v období od 1. do 30. dubna. Na naší škole proběhne zápis do 1. ročníku ve čtvrtek...

—————


Anketa

Líbí se Vám naše stránky?

ANO
61%
139

NE
34%
78

NEVÍM
5%
11

Celkový počet hlasů: 228