Informace o zpracování osobních údajů ve škole

Základní škola a Mateřská škola Hrušky okres Vyškov, příspěvková organizace, dále jen „škola“, jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců. Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS  fc9uypd, elektronicky na adrese zshrusky@volny.cz, poštou na adrese

 ZŠ a MŠ Hrušky, okr. Vyškov, p.o., Hrušky 69, 683 52, Křenovice

 

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Subjekty se mohou na školu obracet také v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Činnost pověřence pro školu zajišťuje DSO Ždánický les a Politaví (www.politavi.cz). Kontaktními osobami jsou:
Jaromír Konečný, DiS – tel. 604 639 603
Ing. Jana Tůmová – tel. 731 118 139
E-mail: mikroregion@politavi.cz

Sdělujeme zákonným zástupcům našich dětí / žáků, že škola zpracovává pouze takové osobní údaje, ke kterým je zmocněna ze zákona, a proto je zákonný zástupce povinen tyto údaje škole poskytnout (škola k jejich zpracování nepotřebuje souhlas). V ostatních případech (například k aktivitám sloužícím k prezentaci školy na veřejnosti, uveřejňování výrobků žáků, fotografií) si škola vyžádá od zákonného zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů.