Mateřská škola

Mateřská škola jakožto oddělené pracoviště školy sídlí v přízemní budově pavilónového typu na adrese Hrušky 250. Škola se  nachází mimo centrum obce v poměrně rozlehlé zahradě v přírodním stylu. Zahrada je využívána celoročně. V zimních měsících při dostatečném množství sněhu, je využíván kopec, na kterém děti sáňkují a bobují. V jarních, letních a podzimních měsících zahrada nabízí dětem průlezky, pískoviště, houpačky, skluzavky, visutý most, balanční prvky, smyslový chodník. Pro klidnější činnosti je určen dřevěný altán, zastíněná dřevěná terasa a hudební koutek. Zeleninové záhony podporují dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých pěstitelských činností. Biotop a hmyzí domek učí děti, že nejsou v přírodě sami, učí je je poznávat živočichy v jejich přirozeném prostředí. V období, které neumožňuje pobyt na zahradě, chodí děti na vycházky do okolí vesnice. Zajímavé lokality, které jsou nečastěji využívané, se nachází u rybníků, v prostředí zahrad ve Vinohradech a v polích v blízkosti MŠ. Děti zde mohou pozorovat drobné živočichy, rostliny ale také různé pracovní činnosti (např. orbu, setí  a sklizeň plodin).  Prostředí tříd je přizpůsobeno požadavkům dětí - hrací a odpočinková centra.  Nachází se zde dětský kuchyňský kout, kadeřnické a obchodní centrum, knihovnička, pokojíček se sedací soupravou, pracovní ponk, počítačové centrum a volná hrací plocha na koberci pro různé konstruktivní hry. Pro výtvarnou a pracovní činnost je pořízen pracovní stůl s odkládacími policemi na výtvarné potřeby. Jedna třída je využívaná jako tělocvična a hudebna s elektr. varhanami. Prostor je dostatečně veliký pro různá společná setkání rodičů a dětí. 

Ve školní kuchyni se vaří i pro ZŠ. Celá kuchyně, včetně přípravny, byla v roce 2013 rekonstruovaná. Je  vybavená novým kuchyňským zařízením, které odpovídá hygienickám normám zdravého stravování.


Novinky ve školce

Volná místa ve školce

24.05.2019 11:32

V mateřské škole máme  pro příští školní rok ještě několik volných míst. Podmínkou pro přijetí je dosažení 3 let dítěte k 31.8.2019.

Bližší informace na tel. školy 723 371 613

—————

Výsledky zápisu do MŠ

24.05.2019 11:24

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2019/2020 ze dne 14.5.2019

 

reg.č.MŠ01/2019            nepřijat

reg.č.MŠ02/2019            přijat

reg.č.MŠ03/2019            přijat

reg.č.MŠ04/2019            přijat

reg.č.MŠ05/2019            přijat

reg.č.MŠ06/2019            přijat

reg.č.MŠ07/2019            přijat

 

 

 

V  Hruškách dne 24.5.2019                                                Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

 

 

 

—————

Zápis do MŠ

27.02.2019 09:45

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

zshrusky@volny.cz

Tel. 544223323

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání  14.5.2019

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne na naší škole v úterý 14. května 2019 v době od 10 do 12 hodin v budově mateřské školy. K zápisu prosím přineste rodný list dítěte a Váš průkaz totožnosti.  Zákonní zástupci  u zápisu podávají  žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dokládají řádné očkování dítěte potvrzením lékaře na evidenčním listu. Žádost i evidenční list je možno vyzvednout v MŠ Hrušky nebo stáhnout zde.

žádost_o_přijetí_k_předškolnímu__vzdělávání_2019_2020.doc    evid_list_1.jpg (2,2 MB)   evid_list_2.jpg

 

Podmínky přijetí do MŠPřijímání dětí - obecná kritéria 

- S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku. (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku). 

- K předškolnímu vzdělávání budou dle  zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8.2019 dovršily věk tří let. 

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

- Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

- Ředitel školy stanovil po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na den 14. květen 2019. Termín zápisu zveřejnil způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, web). Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list je možno vyzvednout v mateřské škole Hrušky, nebo stáhnout z webových stránek školy.         https://www.zsmshrusky.cz/news/zapis-do-materske-skoly/

- Seznam nově přijatých dětí  zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitel školy na místě veřejně přístupném - -vchodové dveře do MŠ Hrušky ,  www.zsmshrusky.cz, po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn nejpozději   17.5.2019. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno do 30.5. 2019.

- Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

-Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,) -  budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Skutečnost, že dítě bylo očkováno, doloží zákonný zástupce dítěte potvrzením  lékaře  o očkování na evidenčním listu nejpozději do 16.5.2019. V případě, že zákonný zástupce dítěte očkování nedoloží výše uvedeným způsobem, nebude moci ředitel školy dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání   Děti, pro  které je předškolní vzdělávání povinné (viz první odrážka ), musí být přijaty,  i když nemají očkování. 

- Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou příjímány do MŠ za podmínek stanovených  zákonem č. 561/2004 Sb.  a   vyhláškou č. 27/2016 Sb. Skutečnost, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží zákonný zástupce dítěte  u zápisu předložením doporučení školského poradenského zařízení.


- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.


- Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.

- Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

- Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce. 

 

 


Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ a ZŠ Hrušky pro školní rok 2019/2020

 

Kriteria budou použita, pokud by počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání byl vyšší než počet volných  míst. Mateřská škola je v současnosti zcela naplněna na kapacitu 40 dětí, volná místa vzniknou odchodem dětí do 1. ročníku základní školy.

 

K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:

 

1.Děti, které k 31.8.2019 dosáhly věk 5 let, mající trvalé bydliště v Hruškách (povinné předškolní vzdělávání)

(5 bodů)

 

2. Děti, které nejpozději k 31.8. 2019 dosáhly věku 4 let, mající trvalé bydliště v Hruškách 

(4 bodů)

 

3. Děti, které nejpozději k 31.8. 2019 dosáhly věku 3 let, mající trvalé bydliště v Hruškách

(3 bodů)

 

 

5. Děti, nemající trvalé bydliště v Hruškách, ve věkovém rozmezí  daném body 1. až 3. těchto kriterií

(2 body)

 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů, bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě.

 


 

V Hruškách dne 27. 2. 2019                                             Mgr.Josef Mácka, ředitel školy

 

—————

Knihovna v MŠ pro rodiče

16.01.2019 11:23

Připravujeme knihovnu odborné literatury MŠ, s možností zapůjčení. Knihy si budete mít možnost zapůjčit od března 2019. Bližší informace u p. učitelek, asistentek.

 

—————

Informativní schůzky I.pololetí

16.01.2019 11:18

Prosíme rodiče, aby se zapsali dle zájmu do tabulky hovorových hodin - vyvěšené v šatně MŠ.

—————

Desatero předškoláka

16.01.2019 11:15

—————

Plánované akce školky II.pololetí

16.01.2019 11:15

24.01.2019 Hudební představení p.Vojkůvky v MŠ Vážany- 9.00 hod.

25.03.2019 Projekt-ptáci - děti prosím přiveďte do 7.30 hodin do MŠ, aby se nenarušovala výuka, která začíná v 8.00 hodin.

27.03.2019 Divadlo Bolka Polívky "Černoušek v Asii"- 8.30 hod. (odjezd od ZŠ v 7 hodin)

29.03.2019 Vystoupení dětí v sále obecní hospody v 10.00 hod. (předškoláci) - není pro veřejnost

03.04.2019 Velikonoční dílničky - 15.30 hod. pro rodiče a děti MŠ

05.04.2019 Vynášení Moreny - 10.00 hod. od MŠ

08.04.2019 Screeningové vyšetření - 8.00 hod. ve školce 200,-/dítě

10.04.2019 p. Rohleder - "Slečna strunka hledá kamarády"- 9.15.hod.

10.04. - 22.05.2019  PLAVÁNÍ (pouze předškoláci) - vždy ve středu- odjezd od ZŠ v 8.45 hod.

11.04.2019 Vítání občánků - 16.00 hod. (jen děti, které říkají)

24.04.2019 Roboti v MŠ - 9.00 hod.

09.05.2019 Prodejní výstava ke Dni matek - 16.00 hod.

15.05.2019 Knížka v MŠ - 9.00 hod.

16.05.2019 Školní výlet na Baťův kanál - odjezd od ZŠ Hrušky v 8.00 hod.

24.05.2019 Divadlo rolničky "Zajíčkův bolavý zoubek"- 10.30 hod.

29.05.2019 Fotograf od 8.00 hod.

31.05.2019 Myslivci odchod z MŠ v 8.30 hod.

31.05.2019 Plavecká olympiáda - informace v MŠ nebo vedoucí učitelky

?                Svatojánský věneček

19.06.2019 Pasování předškoláků v 16.00 hod. - týká se pouze dětí, které odchází do 1.třídy

27.06.2019 Stanování- informace u vedoucí učitelky nebo na vývěsce v MŠ

"Prosíme o sledování informačních tabulí v šatně MŠ. Výše uvedená představení jsou pouze orientační. Datumy a časy se můžou v průběhu pololetí změnit."

—————

Zahájení školního roku 2018/2019

31.08.2018 10:13

Mateřská škola Hrušky, zahajuje školní rok 2018/2019 3. září 2018 od 6,30 hodin do 16,00 hodin.

Děti si přinesou s sebou papuče s bílou podrážkou, hrneček na pití, vhodné oblečení do třídy a na zahradu. Děti, které odpočívají pyžamo.

Bližší informace na třídní schůzce 5.září 2018 v 16,00 hodin v budově MŠ.

—————