O naší mateřské škole

Vzdělávání:

Základním pedagogickým dokumentem je Rámcový vzdělávací program předškolní výchovy, který vymezuje rámec vzdělávání pro předškolní etapu. Školní úroveň představuje Školní vzdělávací program, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání na naší škole.

Název Školního vzdělávacího programu:

"U nás na zahradě"

Základní filozofie:

Vytvořit takové podmínky, aby se děti v MŠ cítily dobře, spokojeně a získávaly nejen mnoho zajímavých zážitků, ale také vše, co potřebují pro svůj další život a vzdělávání.

 

Dlouhodobé cíle:
 

Cílem našeho vzdělávacího programu je všestranný, harmonický rozvoj osobnosti dítěte. Naší snahou je rozvíjet každé dítě dle jeho individuálních schopností a možností po stránce psychické, fyzické a sociální. 

Nabízenými aktivitami chceme v dětech probouzet zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a nacházet i podporovat jejich sebevědomí.

K naplňování vzdělávacího cíle uplatňujeme tyto prostředky:

 • tvořivé a námětové hry
 • pohybové a relaxační činnosti
 • didaktické hry
 • prožitkové, situační a kooperativní učení
 • sociální učení
 • manipulační a pracovní aktivity
 • poznávací vycházky
 • školní slavnosti a zábavy
 • dramatické hry a činnosti
 • společné akce rodičů a dětí
 • návštěvy divadelních a hudebních představení

Metody a formy práce

Integrované bloky vzdělávacího programu jsou zpracovány tak, aby upřednostňovaly a maximalizovaly možnosti prožitkového a kooperativního učení hrou. 

 • vychází z přímých zážitků dítěte
 • podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat
 • podněcují radost z učení, zájem poznávat nové
 • dávají prostor přirozenému dětskému myšlení a spontánním nápadům

Vzdělávací činnost je vedena formou individuálních, skupinových i kolektivních didakticky zacílených činností  s přímou nebo nepřímou motivací učitelky. Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují, vzájemně provázaným a vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit.

Vzdělávací obsah je zpracován ve 3 integrovaných blocích. Bloky mají podobu tematických celků, se kterými učitelky tvořivě pracují.  Z tematických celků vychází  třídní vzdělávací program, který je vytvářen průběžně, téma od tématu. Třídním vzdělávacím programem prolíná environmentální výchova a uskutečňuje se v činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytují. V plánování je prostor pro rozšíření tématu (o další podtémata nebo činnosti) o které projeví děti zájem, které by děti mohly jakkoliv obohatit. Součástí TVP  je nabídka kulturních a sportovních akcí, výletů i exkurzí, které škola během roku nabízí. Pořady jsou zařazovány dle nabídky s ohledem na probíhající témata. Předškolní děti jsou každý rok zařazeni do předplaveckého výcviku v Plavecké škole ve Vyškově.

Všechna témata vzdělávacího programu jsou vzájemně propojena, promítají se do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu dílčích cílů.

 1. biologická                    DÍTĚ A JEHO TĚLO
 2. psychologické              DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
 3. interpersonální            DÍTĚ A TEN DRUHÝ
 4. sociálně-kulturní          DÍTĚ A SPOLEČNOST
 5. environmentální           DÍTĚ A SVĚT
        

Průběžným naplňováním dílčích cílů směřujeme k dosahování dílčích kompetencí, které jsou základem pro postupné budování klíčových kompetencí:

 1. kompetence k učení
 2. kompetence k řešení problémů
 3. kompetence komunikativní
 4. kompetence sociální a personální
 5. kompetence činnostní a občanské

 

 

 

1.  Integrovaný blok       „KOUZELNÁ ZAHRADA“

Časový plán: 4 měsíce

Cílem integrovaného bloku je: pomoci dětem prožívat příjemné i nepříjemné pocity při nástupu do mateřské školy, pomoci zvládat jednoduché činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace které se v MŠ opakují.

Rozšiřovat poznatky o podzimní přírodě, o tom, že se vše mění, učit se, že tyto změny jsou v přírodě přirozené a samozřejmé. Vytvářet povědomí o tom, co je pro zdraví prospěšné a co škodlivé.

Adventní čas využít k přiblížení  a prožívání tradic a zvyků v době vánočních svátků. Rozvíjet fantazii a představivost, zručnost, jemnou i hrubou motoriku. Učit se spolupracovat s ostatními (s dětmi i dospělými) při různých aktivitách.

 

Téma:

„Já v mateřské škole“

„Barevný podzim“

 „Adventní čas“

 

 

2.   Integrovaný blok         „PŘIŠLA ZIMA DO ZAHRADY“

Časový plán:  7 – 8 týdnů

Cílem integrovaného bloku je:  pomoci dětem rozšiřovat poznatky o zimní přírodě (přírodě živé i neživé), o potřebě pobytu  na zdravém vzduchu, rozvíjet u dětí vztah k pohybu. Učit zvládnout  běžné způsoby pohybu v různém prostředí (na sněhu a ledu). Prohlubovat poznatky o  lidském těle na úrovni věkové skupiny dětí.  Poznávat, co je škodlivé a zdraví nebezpečné.

Téma:

„Paní Zima jede“

"Jak to bylo pohádko?"

 

 

 

3.    Integrovaný blok        „ROZBĚHNEM SE PO ZAHRADĚ“

Časový plán:  4 měsíce

Cílem integrovaného bloku je: utvářet povědomí o sounáležitosti s okolním světem. Seznamovat děti s proměnami probouzející se přírody, umožnit jim objevovat, jak přírodu chránit, pečovat o ni. Vytvářet u dětí poznatky o životě zvířat.

Prohlubovat v dětech poznatky o tradicích spojených s Velikonočním obdobím. Posilovat vědomí o významu rodiny, o místu, kde jsem doma, mít povědomí o širším společenském a kulturním prostředí.  Seznamovat je s existencí různých národů a kultur. Naučit děti vyjádřit svoje představy a fantazii v tvořivých činnostech – výtvarných a hudebních.

Soustavně rozvíjet intelekt dětí, jejich řeč a jazyk, upevňovat poznávací schopnosti, city, vůli.

Dále rozvíjet schopnosti, které předchází učení.

 

Téma:

„Přišlo jaro po roce“

„Já a moje maminka“

„Léto na nás volá“

 

 

 

 

 

Provozní doba Mateřské školy: 6,30 hod. – 16,30 hod.