Zápis do MŠ

27.02.2019 09:45

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov,p.o.

Hrušky 69, p. Křenovice, 683 52

zshrusky@volny.cz

Tel. 544223323

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání  14.5.2019

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne na naší škole v úterý 14. května 2019 v době od 10 do 12 hodin v budově mateřské školy. K zápisu prosím přineste rodný list dítěte a Váš průkaz totožnosti.  Zákonní zástupci  u zápisu podávají  žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a dokládají řádné očkování dítěte potvrzením lékaře na evidenčním listu. Žádost i evidenční list je možno vyzvednout v MŠ Hrušky nebo stáhnout zde.

žádost_o_přijetí_k_předškolnímu__vzdělávání_2019_2020.doc    evid_list_1.jpg (2,2 MB)   evid_list_2.jpg

 

Podmínky přijetí do MŠPřijímání dětí - obecná kritéria 

- S účinností od 1.9. 2017 je zavedeno povinné předškolní vzdělávání, a to pro děti, které dosáhnou pátého roku. (od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku). 

- K předškolnímu vzdělávání budou dle  zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, přednostně přijímány děti, které k datu 31.8.2019 dovršily věk tří let. 

- Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let.

- Zákonný zástupce dítěte s cizím státním občanstvím doloží doklad o povolení pobytu na území ČR.

- Ředitel školy stanovil po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání na den 14. květen 2019. Termín zápisu zveřejnil způsobem v místě obvyklém ( vývěsky v MŠ, web). Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a evidenční list je možno vyzvednout v mateřské škole Hrušky, nebo stáhnout z webových stránek školy.         https://www.zsmshrusky.cz/news/zapis-do-materske-skoly/

- Seznam nově přijatých dětí  zveřejní pod přiděleným registračním číslem ředitel školy na místě veřejně přístupném - -vchodové dveře do MŠ Hrušky ,  www.zsmshrusky.cz, po dobu 15 dní. Seznam bude zveřejněn nejpozději   17.5.2019. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno do 30.5. 2019.

- Proti rozhodnutí je nutné podat odvolání do 15 dnů od zveřejnění. Odvolání se podává u ředitele školy a rozhoduje o něm Krajský úřad Jihomoravského kraje.

-Při přijímání dítěte je třeba dodržovat podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (§50 zákona 258/2000Sb.,) -  budou přijaty pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním. Skutečnost, že dítě bylo očkováno, doloží zákonný zástupce dítěte potvrzením  lékaře  o očkování na evidenčním listu nejpozději do 16.5.2019. V případě, že zákonný zástupce dítěte očkování nedoloží výše uvedeným způsobem, nebude moci ředitel školy dítě přijmout k předškolnímu vzdělávání   Děti, pro  které je předškolní vzdělávání povinné (viz první odrážka ), musí být přijaty,  i když nemají očkování. 

- Děti se speciálně vzdělávacími potřebami budou příjímány do MŠ za podmínek stanovených  zákonem č. 561/2004 Sb.  a   vyhláškou č. 27/2016 Sb. Skutečnost, že se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, doloží zákonný zástupce dítěte  u zápisu předložením doporučení školského poradenského zařízení.


- Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud bude volná kapacita v MŠ.


- Při přijetí dítěte do MŠ stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do MŠ a délku jeho pobytu v těchto dnech v MŠ.

- Všechny děti musí být před přijetím do mateřské školy zcela hygienicky samostatné.

- Ředitel školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popř. stanoví zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout tři měsíce. 

 

 


Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ a ZŠ Hrušky pro školní rok 2019/2020

 

Kriteria budou použita, pokud by počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání byl vyšší než počet volných  míst. Mateřská škola je v současnosti zcela naplněna na kapacitu 40 dětí, volná místa vzniknou odchodem dětí do 1. ročníku základní školy.

 

K předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění přednostně přijímají:

 

1.Děti, které k 31.8.2019 dosáhly věk 5 let, mající trvalé bydliště v Hruškách (povinné předškolní vzdělávání)

(5 bodů)

 

2. Děti, které nejpozději k 31.8. 2019 dosáhly věku 4 let, mající trvalé bydliště v Hruškách 

(4 bodů)

 

3. Děti, které nejpozději k 31.8. 2019 dosáhly věku 3 let, mající trvalé bydliště v Hruškách

(3 bodů)

 

 

5. Děti, nemající trvalé bydliště v Hruškách, ve věkovém rozmezí  daném body 1. až 3. těchto kriterií

(2 body)

 

Každá přihláška bude bodově ohodnocena, děti budou přijímány podle dosažených bodů. V případě rovnosti bodů, bude vždy upřednostněno a přijato starší dítě.

 


 

V Hruškách dne 27. 2. 2019                                             Mgr.Josef Mácka, ředitel školy

 

—————

Zpět