Školní poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Činnost Školního poradenského pracoviště je legislativně podpořena vyhláškou č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a vyhláškou č. 197/2016 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízení. Aktivity ŠPP na naší škole zajišťuje výchovný poradce a školní metodik prevence

Pracovníci :

Výchovný poradce: Mgr. Josef Mácka      zshrusky@volny.cz

Školní metodik prevence: Mgr. Hana Patschová  zshrusky@volny.cz

Konzultace v pondělí od 13 do 14 hodin na základě předchozí domluvy prostřednictvím emailu

 

Směrnice o poskytování poradenských služeb ZŠ Hrušky 2018.doc

 

program poradenských služeb 2018.docx