Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, příspěvková organizace je neúplná škola se 4 postupnými ročníky 1. stupně. Jedná se o školu málotřídní, obvykle je spojován 1. s 2. a 3. se 4. ročníkem. Základní škola vykonává činnost v patrové budově na adrese Hrušky 69.


Z historie a současnosti školy

/album/z-historie-skoly/hrusky-4-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-3-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/hrusky-2-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/budova-dnes-jpg/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2105-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2098-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2100-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2107-jpg1/

—————

/album/z-historie-skoly/img-2103-jpg1/

—————

—————


Novinky ve škole

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

26.05.2020 09:30


Na základě vyhlášky MŠTMT č. 211/2020 Sb. určil ředitel školy pro hodnocení žáků na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020 tato pravidla:

 

  1. Neplatí pravidla hodnocení uvedená ve školním řádu 
  2. Známka na závěrečné hodnocení bude určena těmito podklady:
  •  průměr známek za období 1.2. 2020 - 10.3. 2020
  •  Hodnocení (známka) na vysvědčení za první pololetí školního roku 2019/2020
  •  Při závěrečné klasifikaci může učitel použít při rozhodování jako podporu pro hodnocení také práci žáků v době distančního vzdělávání   nebo práci žáků v období od 25. 5. 2020 do 30. 6.2020, pokud se žák účastnil prezenčního vzdělávání (byl přítomen ve škole)
  1. Žádný žák nebude celkově hodnocen stupněm neprospěl
  2. Na žádost žáka (prostřednictvím zákonného zástupce) je možné před vydáním vysvědčení komisionální přezkoušení

 

V Hruškách dne 25.5.2020                                          Mgr. Josef Mácka, ředitel školy

 

—————

Informace k nástupu dětí do školy 25. května

20.05.2020 11:53

Informace k nástupu dětí do školy 25. května

Žáci budou přicházet do školy po celou dobu školní výuky až do prázdnin tímto způsobem:

Žáci 3. a 4. ročníku se   shromažďují v době od 7.30 do 7.45 ve dvoře školy v prostoru venkovní učebny, po změření teploty odchází pod dozorem pedagoga v 7.45 do své učebny.

Žáci 1. a 2. ročníku se shromažďují v době od 7.45 do 8.00 ve dvoře školy v prostoru venkovní učebny, po změření teploty odchází pod dozorem pedagoga v 8.00 do své učebny.

Jestliže se budou u dítěte projevovat příznaky rýmy, kašle nebo zvýšené teploty, bude umístěno do karanténní místnosti a zákonný zástupce bude vyzván, aby si dítě vyzvedl. Budete-li u svých dětí pozorovat možné příznaky onemocnění (zvýšená teplota, rýma, kašel), neposílejte je prosím do školy. Pokud by se jednalo o alergickou rýmu či kašel, je třeba toto škole předem sdělit a doložit.

Vybavte prosím své děti hodinkami, aby nedocházelo při příchodu žáků ke komplikacím, způsobeným jejich příchodem v nesprávnou dobu.

Žáci musí být pro pobyt ve škole vybaveni dvěma rouškami a sáčky na uložení roušek.  V učebnách se budeme pohybovat bez roušek, ve společných prostorách s rouškami.

Žáci první den odevzdají vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ čestné prohlášení.pdf. V případě, že nemáte možnost  prohlášení  vytisknout, sdělte tuto skutečnost škole, tiskopis vám dodáme. Bez čestného prohlášení není možné žáka do výuky zařadit.

Žáci si do školy donesou první den veškeré učebnice, pracovní sešity, sešity a pomůcky do vyučování. Vzhledem k očekávanému teplému počasí vybavte děti vhodným oblečením a obuví pro pobyt venku.

Dopolední vzdělávací blok bude končit takto: 3. a 4. ročník v 11.45 hod., 1. a 2. ročník ve 12.15 hod. Poté následuje oběd pro přihlášené žáky.

Po obědě odcházejí žáci, kteří nejsou přihlášeni na odpolední zájmovou činnost, domů.

Odpolední činnost bude pro přihlášené děti probíhat ve dvou skupinách.

 1.skupina pro žáky 1.a 2. ročníku               2.skupina pro žáky 3. a 4. ročníku

Během prvního týdne provozu školy se budeme snažit vše doladit tak, abychom plně vyhověli podmínkám  epidemiologického manuálu.

Své případné připomínky a dotazy volejte nebo pište.

J.Mácka

 

—————

Provoz základní školy od 25.5.2020

15.05.2020 07:43

Vážení rodiče,

rád bych Vám touto cestou poděkoval za Vaše odpovědi  na otázky týkající se opětovného otevření naší školy od 25. května.
Do dnešního dne jsem obdržel odpovědi od sedmnácti  rodičů. Z Vašich  odpovědí vyplývá, že nikdo z Vás nepočítá s tím, že by Vaše dítě do školy nenastoupilo. Prosím tedy ty z Vás, kteří tak dosud neučinili, aby mi své odpovědi  zaslali do 18. května 2020. 
 
Situace okolo otevření škol k 25. květnu je poněkud turbulentní, vládní představitelé si mnohdy odporují ve svých prohlášeních či se navzájem předhánějí v prognózách uvolňování epidemiologických opatření a manuál, podle kterého se  má otevření škol  řídit, není úplně vydařený. Naše škola díky menšímu počtu žáků nebude muset  řešit většinu problémů, typických pro velké školy se stovkami žáků, a proto nepředpokládám výraznější komplikace při obnovení provozu. Pro děti, které začnou chodit dne 25. 5. do školy, bude v dopoledních hodinách organizována plnohodnotná školní výuka, vedená kvalifikovanými pedagogy, tak jak tomu bylo před uzavřením škol. V žádném případě nemusíte mít obavy, že by ve škole probíhalo jen jakési hlídání dětí a že byste se s dětmi museli  v odpoledních hodinách  něco učit. Pouze žáci, kteří zůstanou po zbytek školního roku doma (pokud tedy na naší škole nějací takoví budou), budou nadále vzděláváni distanční formou. Je ovšem nutné zdůraznit, že pokud děti nezačnou do školy chodit od začátku, jejich pozdější zařazení do školní skupiny  není možné.
 
Školní výuka bude probíhat od 25.5. ve dvou školních skupinách, totožných s našimi dvěma třídami.
V první třídě (1.a 2.ročník) povede výuku Mgr. V. Dostálová a Mgr. T. Fanturová, ve druhé třídě (3. a 4. ročník) bude vyučovat Mgr. H. Patschová a Mgr. J. Mácka.
Výuka bude probíhat od 8 do 12 hodin formou vyučovacích bloků, prokládaných přestávkami. Budou vyučovány předměty dle  upraveného rozvrhu hodin, při výuce a k trávení přestávek bude  využívána  také venkovní učebna školy a školní zahrada.
Během doby, která zbývá do konce školního roku, probereme zbývající základní učivo, budeme prohlubovat a procvičovat učivo, které se díky  Vám podařilo probrat během uzavření školy.
 
Školní jídelna bude také fungovat běžným způsobem (výdej uvařených jídel) s přihlédnutím k  požadavkům stanovených manuálem- jednotlivé školní skupiny (třídy) se budou stravovat odděleně..
 
Odpolední zájmová  činnost ( obdoba školní družiny)  bude  probíhat v jedné školní skupině pro žáky prvního  a druhého ročníku. Zřízení druhé školní skupiny pro žáky třetího a čtvrtého ročníku nemohu v tuto chvíli  potvrdit, neboť  se do ní k dnešnímu dni přihlásili pouze tři žáci . Ranní pobyt dětí ve škole před osmou hodinou (tedy jakásí obdoba ranní družiny) není možný. Z vyjádření ministra školství pro tisk vyplývá, že bude možný  manuálem původně zakázaný pobyt žáků  mimo pozemek školy, tudíž předpokládám, že budeme moci se žáky chodit na vycházky a výlety do okolí Hrušek. (dle ministra školství prý máme používat zdravý rozum). 
 
Doufám , že jsem vám výše uvedené informace předal dostatečně srozumitelně, pro případné další informace volejte či pište.
Detailní informace k organizaci prvních  dnů školní výuky obdržíte v průběhu příštího týdne.
Závěrem prosím přijměte mé poděkování za školní  práci , kterou jste Vy i  Vaše děti v této nelehké době vykonali.
S přáním pevného zdraví J.Mácka

—————

Výsledky zápisu do Základní školy Hrušky

30.04.2020 10:19

Základní škola a Mateřská škola Hrušky, okres Vyškov, p.o.

 

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021

 

reg.č. Z01/2020            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. Z02/2020            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. Z03/2020            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. Z04/2020            přijat k základnímu vzdělávání

reg.č. Z05/2020            žádost o odklad, správní řízení přerušeno

reg.č. Z06/2020            žádost o odklad, správní řízení přerušeno

reg.č. Z07/2020            žádost o odklad, správní řízení přerušeno

reg.č. Z08/2020            odklad započetí povinné školní docházky

 

 

V  Hruškách dne 30.4.2020                                                Mgr.Josef Mácka, řed. školy

 

—————